Adómentes háztartási munkában, vagy alkalmi munkában?

on hétfő, 11 április 2016. Posted in Partnerek munkái

Mit kell mérlegelni?

(Összeállította: Lechnerné Vadász Judit foglalkoztatási és rehabilitációs szakértő)

 Az adórendszeren kívüli háztartási munka  (akhm) semmilyen biztosítással nem jár, nem szolgálati idő, nem nyugdíjalap  és nem ad jogot egészségügyi ellátásra, munkanélküli ellátásra sem.

Az egyszerűsített foglalkoztatás nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra biztosít jogosultságot.

Aki egyszerűsített foglalkoztatásban, vagy adórendszeren kívüli háztartási munkában dolgozik , egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles, kivéve, ha ez alól az 1997 évi LXXX. törvény 16.§    élethelyzetére, vagy ellátására tekintettel felmenti. Ennek jogi hátterét a melléklet tartalmazza.

adobe reader logo  

Adórendszeren kívüli háztartási munka (akhm)  a kapcsolt jogban

$11.      1991 évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

  1.  

29. § (1) Szünetel az álláskeresési járadék folyósítása, ha az álláskereső

d) rövid időtartamú, legfeljebb 120 napig tartó kereső tevékenységet folytat - az 58. § (5) bekezdés n) pontjában meghatározott alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével, feltéve, hogy bejelentési kötelezettségének eleget tett - a kereső tevékenységet megalapozó jogviszony kezdő napjától,- tehát a munkanélküli ellátás folyósítása mellett alkalmi munkát korlátlanul lehet végezni, bejelentés mellett, egyszerűsített foglalkoztatás szezonális változatát és a khm-t nem.

58.§(5) bek d) E törvény alkalmazásában álláskereső

 4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat –tehát a nyilvántartásba vételkor a khm-et sem!

  2.     1993. évi III.tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Figyelem! 2016. május 1-től

4. § (1) E törvény alkalmazásában

 (1a)[1] Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően e törvény alkalmazásában nem minősül jövedelemnek

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,

33.§ 1/a(1a) Az aktív korúak ellátása tekintetében - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nem minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez  -    aktív korúak ellátása folyósítása  mellett végezhető korlátozás nélkül[1] Beiktatta: 2010. évi CLXXI. törvény 1. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.

33.§ 1/a(1a) Az aktív korúak ellátása tekintetében - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nem minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez  -    aktív korúak ellátása folyósítása  mellett végezhető korlátozás nélkül

3. 2011. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

2.§ (3a) A közfoglalkoztató köteles a közfoglalkoztatott részére fizetés nélküli szabadságot engedélyezni, ha a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama alatt az 1. § (3) hatálya alá nem tartozó munkáltatónál legalább 3 nap, legfeljebb120 nap időtartamú határozott idejű munkaviszonyt kíván létesíteni. A fizetés nélküli szabadság engedélyezésének feltétele, hogy a közfoglalkoztatott a határozott idejű munkaviszonyról szóló írásbeli nyilatkozatát a közfoglalkoztatónak a fizetés nélküli szabadság megkezdése előtt legalább   2 munkanappal .benyújtsa. Ez a rendelkezés nem alkalmazható a közfoglalkoztató által a közfoglalkoztatott számára közfoglalkoztatási jogviszony keretében a munkavégzéshez kapcsolódóan a biztosított képzés vagy munkaerő-piaci szolgáltatás ideje alatt. A fizetés nélküli szabadsággal kapcsolatos eltérő nyilatkozatok esetén a járási foglalkoztatási szerv ellenőrzi, hogy a fizetés nélküli szabadság ideje alatt tervezett határozott idejű munkaviszony létrejött-e. –  közfoglalkoztatás idején  csak fn szabadság  keretében lehet 3-120 napig munkaviszonyba lépni, egyszerűsített foglalkoztatásban(benne alkalmi munka keretében is), dolgozni - a khm-ben nem, mert ott  nem jön létre határozott idejű munkaviszony

4. Mit kell mérlegelni, amikor dönt valaki arról, hogy egy adott feladatra alkalmi munkavállalóként, vagy  a khm keretében vállalkozik

Az akhm semmilyen biztosítással nem jár, nem a szolgálati idő, nem nyugdíjalap és nem ad jogot egészségügyi ellátásra, munkanélküli ellátásra sem. Az egyszerűsített foglalkoztatás nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra biztosít jogosultságot.

 Aki egyszerűsített foglalkoztatásban, vagy adórendszeren kívüli háztartási munkában dolgozik, egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles, kivéve, ha ez alól az 1997 évi LXXX. törvény 16.§ élethelyzetére, vagy ellátására tekintettel felmenti.

Ennek jogi hátterét a melléklet tartalmazza.     

Budapest, 2016. április 4. 

összeállította: Lechnerné Vadász Judit

foglalkoztatási és rehabilitációs szakértő